Privacyverklaring Yagmur Organisatie B.V.

 Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Amsterdam aan de Nieuwe Hemweg 34 (1013 CX), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 73293202 en draagt de naam Yagmur Organisatie B.V. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@yagmur.nl en telefonisch via 06-10454120.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 15 januari 2019.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: Toestemming van de persoon/bezoeker voor het verwerken van zijn persoonsgegevens en de noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst. De persoonsgegevens worden gebruikt om contact met u op te kunnen nemen en het mogelijk te maken voor de door ons ingeschakelde derden om u te kunnen bereiken.

Via het contactformulier op de website wordt gevraagd om uw naam en telefoonnummer. Ook wordt om uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig om contact op te kunnen nemen, maar kan ook worden gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn

Verantwoordelijke verzamelt tevens persoonsgegevens welke fysiek van u worden verkregen tijdens een ontmoeting tijdens een kennismakingsgesprek of bij het ondertekenen van het contract. Bij het contract wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.

De persoonsgegevens worden voor een termijn van 5 jaar opgeslagen.

Cookies  

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Verantwoordelijke verzorgt. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo maakt Verantwoordelijke gebruik van een website met een SLL-certificaat.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op verzoek kunt u de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen of een verzoek doen tot verwijdering van uw persoonsgegevens.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@yagmur.nl.

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@yagmur.nl.