Algemene voorwaarden Yagmur Organisatie B.V.

Artikel 1 Definities

 1. De besloten vennootschap Yagmur Organisatie (hierna: Yagmur Organisatie) is een bedrijf dat zich richt op het plannen en organiseren van bruiloften en evenementen, een en ander in de meest ruime zin.
 2. Onder Yagmur Organisatie wordt tevens begrepen alle bij haar in dienst zijde werknemers.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Yagmur Organisatie en Yagmur Organisatie de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen Yagmur Organisatie en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Yagmur Organisatie en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende diensten met betrekking tot de organisatie van een bruiloft, zoals het verzorgen van catering, fotografen, muziekgroepen, zaalhuur, personeel, autoverhuur en beveiliging. Hieronder vallen alle andere door Yagmur Organisatie ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website yagmur.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Yagmur Organisatie gesloten Overeenkomsten waarbij Yagmur Organisatie Diensten aanbiedt of producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Yagmur Organisatie overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

Artikel 3 De Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De Klant kan contact opnemen met Yagmur Organisatie via het contactformulier op de Website, via e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Yagmur Organisatie zal tijdens een kennismakingsgesprek met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging.
 3. Als Yagmur Organisatie een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Yagmur Organisatie kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Yagmur Organisatie dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Yagmur Organisatie deze schriftelijk bevestigt.
 5. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Yagmur Organisatie.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Yagmur Organisatie zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Yagmur Organisatie heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal Yagmur Organisatie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Yagmur Organisatie worden doorbelast aan Klant.
 4. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Yagmur Organisatie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Yagmur Organisatie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Yagmur Organisatie zijn verstrekt, heeft Yagmur Organisatie het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
 5. De Klant draagt er zorg voor dat Yagmur Organisatie zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Yagmur Organisatie en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Yagmur Organisatie op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Yagmur Organisatie en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.


Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Yagmur Organisatie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Yagmur Organisatie goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Yagmur Organisatie bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Yagmur Organisatie gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

Artikel 7 Annulering

 1. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Yagmur Organisatie.
 2. Yagmur Organisatie brengt voor een annulering de volgende kosten in rekening over het overeengekomen bedrag uit de offerte:
  1. Bij een annulering tot 6 maanden voorafgaande aan de dag dat de overeengekomen Dienst zal plaatsvinden dient de 25% van het overeengekomen bedrag uit de offerte (de aanbetaling) te worden betaald.
  2. Bij een annulering binnen 6 maanden tot de dag dat de Dienst zal plaatsvinden dient 50% van het overeengekomen bedrag uit de offerte te worden betaald.
  3. Bij een annulering binnen 30 dagen tot de dag dat de Dienst zal plaatsvinden dient 100% van het overeengekomen bedrag uit de offerte te worden betaald.

 

 Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro's en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Yagmur Organisatie heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Betaling geschiedt via bankoverschrijving of in contant geld.
 4. Betaling kan in termijnen geschieden, indien schriftelijk in de overeenkomst is overeengekomen.
 5. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Yagmur Organisatie mede te delen.
 6. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien Yagmur Organisatie besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.7 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9 Levering

 1. Indien de Klant de verhuurde of geleverde Producten en/of Diensten voor of op het afgesproken tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, wordt de Dienst alsnog in rekening gebracht volgens de Overeenkomst, eventueel vermeerderd met de kosten voor geleden schade en/of extra onkosten geleden door de gebruiker.
 2. Het verzoek door de Klant om de leveringsdata te wijzigen, kan alleen in onderling overleg en na schriftelijke bevestiging van Yagmur Organisatie. Alle kosten voortvloeiend uit deze wijziging komen ten laste van de Klant.
 3. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door een derde de termijn overschreden, dan is Yagmur Organisatie in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van welke aard dan ook.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Yagmur Organisatie is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. Yagmur Organisatie is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Yagmur Organisatie, verleent de Klant de bevoegdheid aan Yagmur Organisatie om, als een door Yagmur Organisatie ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Klant te aanvaarden.
 3. Yagmur Organisatie is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 4. Yagmur Organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 5. Yagmur Organisatie is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.
 6. De Klant vrijwaart Yagmur Organisatie voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 7. Indien Yagmur Organisatie aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Yagmur Organisatie met betrekking tot haar Diensten.
 8. De aansprakelijkheid van Yagmur Organisatie is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Yagmur Organisatie niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag of overeengekomen bedrag in de offerte.
 9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Yagmur Organisatie.
 10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 11 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Yagmur Organisatie, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Yagmur Organisatie zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Yagmur Organisatie, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Yagmur Organisatie overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Yagmur Organisatie heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 12 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Yagmur Organisatie kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 13 Klachtenregeling

 1. Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan info@yagmur.nl of telefonisch te melden via 06-10454120.

Artikel 14 Identiteit van Yagmur Organisatie

 1. Yagmur Organisatie is bij de KvK geregistreerd onder nummer 73293202 en draagt btw-identificatienummer 8594.43.711B01. Yagmur Organisatie is gevestigd aan Nieuwe Hemweg 34 (1013 CX) te Amsterdam.
 2. Yagmur Organisatie is per e-mail te bereiken via info@yagmur.nl of middels de Website yagmur.nl en telefonisch op 06-10454120.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Yagmur Organisatie en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Yagmur Organisatie en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Amsterdam.

Artikel 16 Slotbepalingen

 1. Deze Algemene voorwaarden staan vermeld op de website yagmur.nl en zijn te allen tijde opvraagbaar per e-mail via info@yagmur.nl.