Algemene voorwaarden Yagmur Organisatie B.V.

Artikel 1 Definities

 1. De besloten vennootschap Yagmur Organisatie is een bedrijf dat zich richt op het plannen en organiseren van bruiloften en evenementen, een en ander is meest ruime zin.
 2. In deze algemene voorwaarden worden hierna de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 1. Yagmur Organisatie B.V. (hierna: Yagmur),: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
  Identiteit van de ondernemer
  Adres: Yagmur Organisatie B.V.
  Nieuwe Hemweg 34
  1013 CX Amsterdam
  Telefoonnummer: +31 (0)610454120
  Bereikbaarheid: op werkdagen tussen 09:00 uur en 17:00 uur
  E-mail: info@yagmur.nl
  Website: www.yagmur.nl
  KvK-nummer: 73293202
 2. Yagmur: alle bij haar in dienst zijde werknemers.
 3. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon in het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelde tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de diensten van Yagmur.
 4. Overeenkomst: de rechtsbetrekking tussen Yagmur en Klant, een en ander in de meest ruime zin.
 5. Diensten: alle door Yagmur en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende diensten met betrekking tot de organisatie van een bruiloft, zoals het verzorgen van catering, fotografen, muziekgroepen, zaalhuur, personeel, autoverhuur en beveiliging. Hieronder vallen alle andere door Yagmur ten behoeve van klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet uitdrukkelijk in opdracht van klant worden verricht.
 6. Partijen: Klant en Yagmur Organisatie B.V.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud van en de nakoming van alle tussen Klant en Yagmur gesloten overeenkomsten en alle Overeenkomsten waarbij Yagmur Diensten aanbiedt of producten levert, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Yagmur, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien er schriftelijke voorwaarden van Klant van toepassing worden verklaard door Yagmur, dan gelden die voorwaarden van Klant slechts voor die desbetreffende opdracht en niet op daaropvolgende overeenkomsten. Bij strijdigheid van deze algemene voorwaarden en door de Klant gehanteerde voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen de nietige of vernietigde bepalingen dan in overleg vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. Alleen wijzigingen die schriftelijk zijn overeen gekomen, zijn rechtsgeldig.
 5. Indien op de Overeenkomst tussen Klant en Yagmur deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard, stemt Klant in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op eventuele latere overeenkomsten, tenzij later schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 6. In geval van strijdigheid tussen schriftelijke overeengekomen bijzondere bedingen, prevaleren bijzondere bedingen boven de algemene voorwaarden.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 3 lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding en ondertekening van de Overeenkomst door de Klant van het aanbod van Yagmur en het voldoen aan de daarbij door Yagmur gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Klant het aanbod via een elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd Yagmur onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Yagmur de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien Klant elektronisch kan betalen, zal Yagmur daartoe de passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze van aangaan van de Overeenkomst door Yagmur onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Yagmur het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 5. De inhoud en uitleg van de Overeenkomst is beslissend, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Yagmur kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. Indien een Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Yagmur dan maken deze geen deel uit de Overeenkomst, tenzij Yagmur deze schriftelijke heeft bevestigd.
 7. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Yagmur.
 8. Indien een aanvraag e.d. van Yagmur niet binnen 14 dagen door een schriftelijke opdracht of een opdracht per e-mail is gevolgd en door Yagmur is bevestigd, komt de aanvraag te vervallen.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Yagmur zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijke vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Yagmur is gerechtigd voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden derden in te schakelen.
 3. Indien Yagmur derde inschakelt zal Yagmur de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs en gebruikelijk is, met Klant overleggen.
 4. Indien Yagmur derde inschakelt na het sluiten van de Overeenkomst zal Yagmur de kosten van het inschakelen van derde doorbelasten aan de Klant.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Yagmur en Klant (tijdig) in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een (aparte) afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd en deze niet of niet onmiddellijk in de Overeenkomst wordt aangepast, levert Yagmur geen wanprestatie op en is voor de Klant geen geldige grond om de Overeenkomst te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Yagmur en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beiden partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.
 5. Wijzigingen waaronder meerkosten in de oorspronkelijke Overeenkomst van welke aard ook, door of namens Klant aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de Overeenkomst kon worden gerekend, wordt bij de Klant extra in rekening gebracht.

Artikel 6 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en/of offertes c.q. prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders blijkt.
 2. Alle offertes zijn geldig tot 14 dagen na dagtekening, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Indien er binnen 14 dagen na dagtekening na de offerte geen overeenkomst tot stand is gekomen, dan is Yagmur gerechtigd om het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen te wijzigen. De opgegeven prijzen gelden voor het leveren van de afgesproken diensten van Yagmur, inclusief omzetbelasting en inclusief eventuele emballage.
 3. Toezending van offertes, prijsopgaven en of documentatie verplicht Yagmur niet tot acceptatie van opdracht
 4. Eventuele kostenbegrotingen voor de totstandkoming van een overeenkomst door Klant opgesteld, kunnen niet afzonderlijk in rekening worden gebracht, ook niet indien geen overeenkomst tot stand komt.

Artikel 7 Verplichtingen Klant

 1. De Klant draagt zorg dat Yagmur haar Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 2. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Yagmur mede te delen.
 3. Klant is gehouden alle informatie waarvan zij weet dat wel waarvan zij behoorde te weten dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht, dit tijdig aan Yagmur te verstrekken. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid in de ruimste zin des woords van de door haar verstrekte informatie. Yagmur is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 4. Klant heeft geen aanspraak op enige vorm van schadevergoeding.
 5. Klant is verantwoordelijk voor de afdracht van de vergoedingen wegens het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder doch niet beperkt tot Bumarechten).
 6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Klant verantwoordelijk voor de vereiste toestemming van derden en/of vergunningen, alsmede onderzoek hiernaar.
 7. Klant is verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de door haar ingeschakelde en/of uitgenodigde derden die bij het evenement zijn betrokken, zoals bezoeker van een evenement.
 8. Klant is op ieder moment op het eerste verzoek van Yagmur verplicht zekerheid te stellen voor de voldoening van al hetgeen door haar is verschuldigd.
 9. De dag van het evenement dient Klant en zijn gasten ten alle tijden de aanwijzingen van de politie, brandweer en/of andere hulpdiensten op te volgen om o.a. de veiligheid van de bezoekers te waarborgen. Eventuele schade/kosten door het niet opvolgen van deze instructies is geheel voor rekening en risico van de Klant, met volledige vrijwaring van Yagmur.

Artikel 8 Aansprakelijkheid Yagmur

 1. Yagmur is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Yagmur, verleent de Klant de bevoegdheid aan Yagmur om, als door Yagmur ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Klant te aanvaarden.
 2. Yagmur is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door (een tekortkoming of onrechtmatig handelen/nalaten van) uitvoerende Diensten en/of toeleveranciers, waaronder tevens begrepen het personeel van die Diensten en/of toe leveranciers, die Yagmur in verband met ten behoeve van de uitvoering van – een onderdeel van – de Overeenkomst heeft ingeschakeld.
 3. Indien de Klant schade oploopt, dat door Diensten of derde zijn veroorzaakt, dient Klant zich te wenden tot deze Diensten en hun aansprakelijkheidsstelling.
 4. Yagmur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
 5. Yagmur is niet aansprakelijk voor schade van goederen die door Klant aan haar ter beschikking zijn gesteld. Klant zal voor een deugdelijke verzekering zorgdragen.
 6. Yagmur is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder vervolgschade.
 7. Yagmur is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 8. Yagmur is niet aansprakelijk voor het niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 11.
 9. Indien Yagmur aansprakelijk wordt gesteld, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar, toerekenbaar tekortschieten van de verplichtingen Yagmur met betrekking tot haar Diensten.
 10. De aansprakelijkheid van Yagmur is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Yagmur niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag of overeengekomen bedrag in de Overeenkomst.
 11. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Yagmur.
 12. De bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.
 13. Yagmur is niet aansprakelijk voor beschadigingen

Artikel 9 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Onverminderd de aan Yagmur verder toekomende rechten is Yagmur gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden indien:
 1. Klant verzuimt de overeenkomst correct na te komen en/of van een of meer verplichtingen uit de Overeenkomst scheidt;
 2. Yagmur goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten;
 3. Klant in staat van faillissement is verklaard, (voorlopige) surséance van betaling heeft aangevraagd, op hem/haar de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke personen van kracht is geworden;
 4. De Klant komt te overlijden.
 1. Voorts is Yagmur bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 2. Indien Klant zijn uit de Overeenkomst voorvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Yagmur gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit de hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 3. In geval van ontbinding blijft het risico van reeds geleverde zaken bij Klant. De zaken staan dan ter beschikking van Yagmur en dienen door deze te worden afgehaald.
 4. Indien Yagmur, of een door haar ingeschakelde derde, op het moment van de ontbinding (waaronder in dit verband tevens wordt verstaan ontbinding en opschorting als hiervoor bedoeld in artikel Overmacht 11) reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende op Klant jegens Yagmur rustende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn.
 5. Bedragen die Yagmur voor de ontbinding heeft gefactureerd of bedragen die Yagmur na ontbinding nog zal factureren in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst voorafgaand aan de die ontbinding reeds had verricht of geleverd, blijven derhalve onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 10 Annulering

 1. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Yagmur.
 2. Indien Klant een door Yagmur bevestigde opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het in de overeenkomst vermelde contractbedrag verschuldigd:
 1. 25 % bij annulering meer dan 6 maanden voor de dag van het evenement.
 2. 50% bij annulering meer dan 3 maanden voor de dag van het evenement.
 3. 100% bij annulering binnen 1 maand voor de dag van het evenement.
 1. Kosten die Yagmur in redelijkheid heeft gemaakt voor de Diensten en/of producten van derden, komen bij annulering volledig voor rekening van de klant nu Yagmur deze kosten heeft gemaakt en anders daadwerkelijke schade zou lijden.
 2. Wanneer Klant te maken heeft met een overlijdensgeval binnen de 1e of 2e familie graad vindt in onderling overleg tussen Klant en Yagmur omboeking plaats, zonder extra kosten. Er worden geen aanbetalingen gerestitueerd. Mocht Klant het evenement willen annuleren terwijl deze wel zou kunnen doorgaan op een andere datum, dan zullen de gebruikelijke voorgenoemde annuleringsvoorwaarden gelden.
 3. Indien op het moment van annulering de schade van Yagmur hoger is dan de annuleringsvergoeding zoals opgenomen in artikel 10.2 in deze algemene voorwaarden, dan dient Klant dit hogere bedrag aan Yagmur te vergoeden.

Artikel 11 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten oorzaken, buiten wil of toedoen van Yagmur waardoor tijdige, volledige of juist nakoming van de Overeenkomst niet mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals voorgaand benoemd, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Yagmur zelf of een derde, abnormale weeromstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Yagmur, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

Artikel 12 Bepalingen omtrent COVID-19

 1. Zolang maatregelen vanuit de overheid vanwege COVID-19 van toepassing zijn zal Yagmur al het mogelijke in het werk stellen om het evenement binnen de richtlijnen van het RIVM te laten plaatsvinden. Klant blijft eindverantwoordelijk voor het naleven van haar gasten van deze RIVM richtlijnen.
 2. Yagmur kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor COVID-19 gevolgen opgelopen tijdens het evenement.
 3. Klant communiceert vooraf over de maatregelen, waarin alle gezondheidsregels worden besproken.
 4. Eventuele boetes voortkomend uit het niet naleven van RIVM richtlijnen zullen volledig voor rekening en risico van de Klant zijn, met vrijwaring van Yagmur.
 5. In het geval dat het evenement geen doorgang kan vinden als gevolg van COVID-19, biedt Yagmur de volgende mogelijkheden aan:
 1. Verplaatsen van het afgesproken evenement naar een nader te bepalen datum binnen 1 jaar na de oorspronkelijke uitvoerdatum. Afhankelijk van de voorwaarden van betrokken Diensten kan sprake zijn van een aanbetaling en verplaatsingskosten.
 2. Annulering van het evenement tegen de op dat moment werkelijk gemaakte kosten.
 1. Mocht Klant het evenement willen annuleren terwijl deze, volgens de richtlijnen, wel zou kunnen doorgaan, dan zullen de gebruikelijke annuleringsvoorwaarden gelden. Zie hiervoor artikel 10 lid 2 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Alle Overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen inclusief btw.
 3. Bij bevestiging van de Overeenkomst dient de Klant maximaal twee dagen na de ondertekening een aanbetaling van 25% van de totale som te voldoen aan Yagmur.
 4. Yagmur heeft het recht om kennelijke foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 5. Betalingen kunnen contant worden betaald of dienen worden gestort op de rekening van Yagmur. Het rekeningnummer van Yagmur waarop de betalingen overgemaakt dienen te worden is NL 33 ABNA 0834382520 o.v.v. datum evenement.
 6. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur. De betalingstermijn is een fatale termijn. Klant is niet gerechtigd enige betaling op te schorten dan wel te verrekenen.
 7. Indien schriftelijk is overeengekomen dat de betaling in termijnen wordt voldaan, dient de eerste betaling binnen 14 dagen na het afsluiten van de Overeenkomst te zijn voldaan aan Yagmur. Uiterlijk 14 dagen voor de dag van het evenement dient het volledige bedrag, dat schriftelijk in de Overeenkomst is overeengekomen, voldaan te zijn.
 8. De Klant zal een waarborgsom betalen aan Yagmur van minimaal € 500,- en is een onderdeel van het totale contractbedrag. Dit bedrag dient te worden voldaan uiterlijk 14 dagen voor de dag van het evenement. Schade aan eigendommen van Yagmur, alsmede aan eigendommen van Diensten, alsmede extra gemaakte kosten zullen eerst worden verrekend met de waarborgsom. Als de kosten/ schade hoger zijn dan de waarborgsom, ontvangt de Klant een factuur van de extra kosten. Bij volledige nakoming van de verplichtingen door de Klant, zal de waarborgsom (of restant) binnen 7 werkdagen na het evenement worden teruggestort op de rekening van de Klant.
 9. Indien de prijzen na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen 14 dagen na sluiten van de Overeenkomst hebben beiden Partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden.
 10. Indien prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie prijs, zijn beiden Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de Overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.
 11. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 12. Indien Yagmur besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijk weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de voorgenoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten.
 13. Verrekening met een eventueel tegenvordering is niet toegestaan behoudens voor zover de betreffende tegenvordering uitdrukkelijk door Yagmur is erkend dan wel in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

Artikel 14 Levering

 1. De uitvoering van het evenement is gebaseerd op de door beide partijen ondertekende Overeenkomst. Indien de opgave van de Klant niet juist of onvolledig is, is Yagmur nimmer aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.
 2. Indien de Klant verhuurde of geleverde producten en/of Diensten voor of op het afgesproken tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, wordt de Dienst alsnog in rekening gebracht volgens de Overeenkomst, eventueel vermeerderd met de kosten voor geleden schade en/of extra onkosten geleden door de gebruiker.
 3. Het verzoek door de Klant om de leveringsdata te wijzigen, kan alleen in onderling overleg en na schriftelijke bevestiging van Yagmur. Alle kosten voortvloeiend uit deze wijziging komen ten laste van de Klant.

Artikel 15 Weigering en beëindiging

 1. Yagmur behoudt zich het recht voor opdrachten, waarvan de inhoud in de strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de Overeenkomst reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de Overeenkomst mocht zijn begonnen.
 2. Yagmur heeft te allen tijde het recht Overeenkomsten waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of de belangen van Yagmur in het algemeen te weigeren of de Overeenkomst, waarvan de uitvoering al was begonnen onmiddellijk te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert.
 3. Yagmur heeft het recht in geval toepasselijkheid van het bovenstaande op volledige vergoeding van reeds, door de voorbereiding en uitvoering van de Overeenkomst , gemaakte kosten en is alsdan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren dan wel vroegtijdig beëindigen van de Overeenkomst.

Artikel 16 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partijen ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Yagmur kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 17 Klachtenregeling

 1. Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit volledig en duidelijk omschreven schriftelijk in te zenden naar info@yagmur.nl of per aangetekende briefpost.
 2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen binnen 14 dagen, na de dag van het evenement, te worden kenbaar gemaakt aan Yagmur.

Artikel 18 Vindplaats van de Algemene voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden wordt tijdens het ondertekenen van de Overeenkomst ter hand gesteld en maken onderdeel uit van de Overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden staan vermeld op de website (www.yagmur.nl) en zijn ten alle tijden opvraagbaar per e-mail via info@yagmur.nl.
 3. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegestuurd.

Artikel 19 Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst en alle geschillen tussen Klant en Yagmur is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter van het arrondissement te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Per 16/03/2023 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam